Betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen
Praktijk voor Remedial Teaching & Orthopedagogiek
'Indy had erg veel moeite met rekenen in groep 4. In groep 5 zijn we begonnen met begeleiding en Indy heeft er veel baat bij. Ze snapt rekenen beter en vindt het ook veel leuker.'
'Zijn niveau is verbeterd, maar nog belangrijker, hij heeft geen hekel aan lezen meer! En dat is de echte winst!'
'Het was heel mooi om als ouders te merken dat hij echt geholpen werd met zijn specifieke rekenproblemen en dat we een zelfverzekerder kind hadden dat de examenperiode in ging.'
'Wat ik het meest bijzondere vind aan de Obalo begeleiders, is dat ze echt naar het kind kijken. Ze zien wat werkt voor dit kind én ze passen de methode daar op aan.' 
'Voordat zij de begeleiding kreeg was ze een onzeker meisje die dacht dat ze niet veel kon. Maar door de diagnose weet zij dat het niet aan haar ligt, maar dat ze iets heeft waar door goede begeleiding mee te leven valt.'

'Timo heeft heel veel geleerd tijdens de dyslexielessen. Is enorm vooruit gegaan. Hierdoor kan hij de lessen beter volgen en gaan de schoolprestaties ook vooruit. Hierdoor krijg je meer plezier en zelfvertrouwen.'

'Femke is de cursus kookkracht onzeker in gegaan en erg opgebloeid weer uitgekomen. Ze kan beter leren, zit beter tussen de kinderen in de klas, is er veel zelfverzekerder uitgekomen.'

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Obalo

Deelnemer

De persoon die aan een training of cursus van Obalo deelneemt

Dienst(en)

De door Obalo te verrichten diensten zoals individuele of groepsgewijze begeleiding van een Leerling, het verrichten van onderzoek en/of het geven van een training of cursus

Materialen

Het bij de Diensten inbegrepen en verstrekte (les)materiaal

Medewerker(s)

De remedial teacher, orthopedagoog, onderwijsassistent of administratief medewerker(st)er van Obalo

Leerling

De persoon die bij Obalo wordt ingeschreven voor individuele begeleiding of onderzoek

Opdrachtgever (particulier)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer ten behoeve van een Leerling of Deelnemer een Overeenkomst aangaat, waarbij wordt opgemerkt dat Opdrachtgever zelf ook een Leerling of Deelnemer kan zijn

Opdrachtgever (school of instantie)

Iedere instelling die met Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat

Opdrachtnemer

Obalo (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08199542)

Overeenkomst

De schriftelijke overeenkomst of bevestigingsbrief waarin Obalo zich verplicht tegenover Opdrachtgever Diensten te verrichten

Tarieven

De overeengekomen tarieven voor het verrichten van de Diensten

Werkdagen

Onder werkdagen worden verstaan de reguliere schooldagen, met uitzondering van de officiële feestdagen en de basisschoolvakanties zoals die door de scholen in Raalte worden gehandhaafd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden onderdeel uit van iedere activiteit tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst.

Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, om tot een oplossing te komen.

Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

 

Artikel 3. Individuele begeleiding (privéles), studiecoaching/huiswerkhulp en onderzoek (particuliere opdrachtgever) 

Op basis van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek door Opdrachtnemer een voorstel wordt gedaan voor individuele begeleiding, studiecoaching, huiswerkhulp of een onderzoek. Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier waarmee de Overeenkomst tot stand komt.

 

3.1 Onderzoek

Na aanmelding voor onderzoek, dient Opdrachtgever na het adviesgesprek een vragenlijst in te vullen. Op basis van de ingevulde vragenlijst zal Opdrachtnemer een definitief voorstel doen voor het onderzoek.

Opdrachtgever dient het voorstel binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen alvorens kan worden gestart met het onderzoek.

Wanneer Opdrachtgever na ontvangst van het voorstel afziet van afname van de Diensten wordt een bedrag van tweemaal het in dat schooljaar geldende uurtarief in rekening gebracht voor de gemaakte kosten.

Opdrachtgever mag tot minimaal 24 uur voor een overeengekomen onderzoeksafspraak een afmelding doorgeven bij de Medewerker die het onderzoek zal uitvoeren. Is de afmelding minder dan 24 uur voor de afspraak, dan kunnen de uren in rekening worden gebracht van de duur van de gereserveerde tijd voor het onderzoek.

 

3.2 Individuele begeleiding (privéles)
Op basis van de op het aanmeldingsformulier aangegeven keuzes wordt de Leerling geplaatst bij een Medewerker. Er wordt een voorstel met lesdata en –tijden ter controle naar ouders gezonden. Dit voorstel, ondertekend door een gezaghebbende ouder, dient uiterlijk op de eerste lesdag in bezit te zijn van de Opdrachtnemer. Na de eerste lesdag zijn deze lesafspraken bindend. Bij afmelding door Opdrachtgever van een lesafspraak bij individuele begeleiding, zijn de volledige kosten van die afspraak verschuldigd, ook wanneer het gaat om ziekte van de Leerling. De gemiste afspraak kan niet ingehaald worden.

In geval van ziekte van de Medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding, zal naar een passende oplossing worden gezocht door de les te verzetten, door te schuiven of voor vervanging te zorgen. Het is mogelijk dat de vervangende lesdag en/of  –tijd afwijkt van de gemaakte lesafspraken.

 

3.3 studiecoaching en huiswerkhulp

Op basis van de op het aanmeldingsformulier aangegeven keuzes wordt de Leerling geplaatst bij een Medewerker.

Er wordt bij het inplannen rekening gehouden met het lesrooster van de Leerling, zodat de lessen niet onder schooltijd vallen. Er wordt een voorstel met les-data en –tijden ter controle naar ouders gezonden. Ook de datum voor het evaluatiegesprek wordt daarin meegenomen. Dit voorstel, ondertekend door een gezaghebbende ouder, dient uiterlijk op de eerste lesdag in bezit te zijn van de Opdrachtnemer. Na de eerste lesdag zijn deze les-afspraken bindend. Bij afmelding door Opdrachtgever van een les-afspraak bij individuele begeleiding, zijn de volledige kosten van die afspraak verschuldigd, ook wanneer het gaat om ziekte van de Leerling. De gemiste afspraak kan niet ingehaald worden.

Roosterwijzigingen die gevolgen hebben voor de lesafspraken dienen z.s.m. te worden doorgegeven aan de Medewerker die de leerling begeleidt, zodat zij naar een oplossing kan zoeken.

Bij lesuitval of een lesvrije dag verwachten we de Leerling op de afgesproken tijden. Afmelden, telefonisch dan wel via de mail, gebeurt alleen door de Opdrachtgever. Een Leerling kan zichzelf niet afmelden, tenzij de Leerling tevens Opdrachtgever is.

In geval van ziekte van de Medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding, zal naar een passende oplossing worden gezocht door de les te verzetten, door te schuiven of voor vervanging te zorgen. Het is mogelijk dat de vervangende lesdag en/of  –tijd afwijkt van de gemaakte les-afspraken.

 

Artikel 4. Trainingen (waaronder groepsbegeleiding, cursussen en groepstrajecten)

Aanmelding vindt plaats wanneer Opdrachtnemer het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier per post of via E-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen. Na aanmelding voor een training ontvangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer binnen 14 dagen per E-mail een bevestiging en de factuur.

Vanaf het moment van aanmelding zijn de kosten voor de training volledig verschuldigd. Dat betekent dat bij afmelding na ontvangst van de bevestiging ook de volledige kosten verschuldigd zijn. Het is wel mogelijk om een andere persoon, die voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deelname, in de plaats van Opdrachtgever te laten deelnemen. In bijzondere gevallen geldt een coulanceregeling. Het staat Opdrachtnemer vrij om hieraan invulling te geven en het besluit van Opdrachtnemer hierin is bindend.

Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

 

Artikel 5. De school of instantie als Opdrachtgever

Naar aanleiding van een persoonlijke opdrachtomschrijving van Opdrachtnemer wordt een aanbod gedaan ten aanzien van de aard, de duur en de kosten van de opdracht. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van dit aanbod van Opdrachtnemer. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen geldig, indien zij schriftelijk door partijen worden overeengekomen. Er zal voor elke afzonderlijke opdracht een ‘overeenkomst van opdracht’ worden opgesteld, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie.

Artikel 6. Verplichting Opdrachtgever

Opdrachtgever is vanaf het moment van aanmelding verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste adresgegevens (en eventuele wijzigingen daarin) ten behoeve van facturatie en contact.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens en geheimhouding

Persoonsgegevens worden gedurende 5 (vijf) jaren na beëindiging van de Overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor directie en Medewerkers van Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

Door de Leerling in vertrouwen aan (een Medewerker van) Opdrachtnemer vertelde feiten zijn, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij (de Medewerker van) Opdrachtnemer dit tegen het belang van de Leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling of direct betrokkenen op het spel staat.

Alleen wanneer de ouders van de Leerling daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, zal Opdrachtnemer met de school van Leerling en/of andere instanties ten aanzien van de Leerling in overleg treden.

 

Artikel 8. (Intellectueel) eigendom

Op alle door Opdrachtnemer geleverde Materialen rust het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever verkrijgt na afloop van de Overeenkomst en na volledige betaling van de verschuldigde kosten  de eigendom over de verstrekte Materialen.

Vermenigvuldiging en verspreiding van de in eigendom verkregen Materialen is alleen toegestaan wanneer Opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend en de naam van Opdrachtnemer uitdrukkelijk op de Materialen vermeld staat. Verspreiding mag nimmer een commercieel belang dienen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en staat ook niet garant voor te behalen resultaten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een van haar vestigingen.

 

Artikel 10. Tarieven en betaling

Alle Tarieven vvan Opdrachtnemer zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van een of meerdere diensten van Opdrachtnemer, dan zal de BTW worden doorberekend aan Opdrachtnemer, echter eerst nadat deze hiervan in kennis is gesteld.

Opdrachtnemer is gerechtigd om haar Tarieven eenmaal per jaar te verhogen met een percentage van maximaal 7,5%. Een dergelijke verhoging dient uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan Opdrachtgever schriftelijk bekend te maken en zal dan gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

In geval van individuele begeleiding verstuurt Opdrachtnemer iedere maand achteraf per E-mail een gespecificeerde factuur aan Opdrachtgever. In het geval van pakketten privéles, studiecoaching en huiswerkhulp ontvangt Opdrachtgever na aanmelding een factuur. Indien is gekozen voor termijnbetaling, volgt daarna maandelijks een factuur voor elke termijn.

In geval van onderzoek verstuurt Opdrachtnemer na de eerste onderzoeksdag een factuur. Indien is gekozen voor termijnbetaling, volgt daarna maandelijks een factuur voor elke termijn.

Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.

Opdrachtgever zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer verzonden factuur binnen 7 dagen na ontvangst persoonlijk, per E-mail of telefonisch kenbaar maken. Partijen zullen op dat moment in overleg treden.

 

Niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van een vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van de factuur zoals beschreven in dit artikel, geeft Opdrachtnemer nimmer het recht de Overeenkomst op te schorten.

In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan.
Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,= voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

Artikel 11. Beëindiging overeenkomst

De Overeenkomst eindigt nadat aan de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor begeleiding of onderzoek dan wel de laatste trainingsdag heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
Tussentijdse beëindiging van individuele begeleiding, privéles, studiecoaching of huiswerkhulp door Opdrachtgever is niet mogelijk.